Ova strateška oblast odnosi se na „mobilizacijuˮ institucija, udruženja i pojedinaca na kulturno-istorijsku razmenu znanja i podsticanje zanata i proizvodnje u vezi sa tradicijom radi podizanja svesti i objedinjavanja resursa u ovim oblastima

Zašto se bavimo ovim problemom? Svaka od 150 opština Srbije ima svoj udeo u privrednom i društvenom razvoju Srbije. Nažalost, saradnja i komunikacija među institucijama, udruženjima, zanatlijama, poljoprivrednim domaćinstvima i javnošću (građanima) nije dovoljno dobra. Samim tim svi su okrenuti isključivo sami sebi i državi kao centralnom regulatornom i finansijskom organu. Rad u oblasti kulture i istorijskog istraživanja zanemarljiv je prema potencijalu koji Srbija sa svojom kulturom, istorijom i artefaktima raspolaže. Svaka opština ima svoje institucije i udruženja koja se bave istorijom, kulturom etnografijom, demografijom, privredom i ostalim oblastima društvenih obeležja. Te institucije na lokalu i jesu pravi izvor pokretačke snage ka privrednom i društvenom razvoju. Takođe, imamo i pojedince kao nosioce dragocenih znanja, ali koji su, kao i svi mi, životnim vekom ograničeni pa često svoja znanja ne prenesu novim pokoljenjima.

Šta želimo da postignemo? Fondacija Srpski legat želi da mobilizuje i objedini resurse unutar opština na teritoriji Srbije. Zajedničkim radom kulturno-istorijskih i obrazovnih institucija, uključujući i udruženja i znanja pojedinaca, moguće je napraviti velike pomake u naučno-istraživačkom radu i privrednom rastu opštinȃ i samim tim osvestiti i motivisati kako zaposlene, tako i društvo da razvija svoju kulturu i tradicionalne proizvode. Objedinjavanjem snage i mogućnosti koje ima svaka opština želimo da pospešimo razvoj opštinȃ, saradnju svih učesnika i prenesemo društvu pozitivna iskustva i potrebna znanja za sve koji žele da se bave ovakvim radom.

Kako planiramo da to postignemo? Fondacija Srpski legat želi da kreira platformu koja bi objedinila resurse unutar opština na teritoriji Srbije (objedinjavajući kulturno-istorijske institucije, udruženja, zanatlije, poljoprivredna domaćinstva i pojedince) dajući im instrument za komunikaciju i u isto vreme organizujući konferencije, seminare i povezivanje sa drugim državnim i međunarodnim institucijama, koje mogu biti korisne za realizaciju opšteg cilja. Samim tim moguće je stvoriti finansijsku, tehnološku, pravnu i metodološku platformu, kroz koje je moguće realizovati interese koji su formirani unutar projekata.

Programi / projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

  1. Veb portal Srpski legat.
  2. Klub Srpski legat, gde će interesne grupe moći da razmenjuju iskustva
  3. Formiranje komiteta na specijalizovane teme
  4. Tematske večeri
  5. Konferencije
  6. Promocija tematskih delatnosti radi informisanja stanovnika gde se mogu obratiti za izabranu temu.

Fondacija Srpski legat

Print Friendly, PDF & Email