Uloga Fondacije Srpski Legat

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije i vratili dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Svojim radom i primerom Srpski Legat želi da stvori pokret koji će vratiti vrednost i svest o istoriji, tradiciji, kullturi, književnosti, umetnosti i drugim aspektima srpskog nasleđa narodu, odnosno da prikaže živote ljudi koji su je gradili i živote ljudi koji nastavljaju u istom duhu to da rade i da kroz prikaz istorije Srbije ukaže na potencijal Srbije danas.

Verujemo da podizanjem svesti o vrednosti srpskog nasleđa i čuvanjem nacionalnih vrednosti, svaki pojedinac koji živi u Srbiji danas, može doprineti razvoju Srbije na svoj jedinstveni način i da ujedinjenji napori dovode do Srbije u kakvoj želimo da živimo i radimo.

Važno je poznavati svoje korene i još važnije je imati pravilne uzore koji su nam ostavili današnjicu u zaveštanje nadajući se da ćemo slediti isti put i stvarati još bolje sutra ne zaboravljajući da nas naši preci i naša dela čine onim što jesmo. Srpski Legat želi svojim radom da oživi svest ideje „biti čovek“ i doprinosa pojedinca dobrobiti naroda i države.

Strateške oblasti

Strateški plan predviđa pet glavnih strateških oblasti rada:

1. Srpski velikani. Upoznavanje sa životom i radom ljudi koji su doprineli razvoju srpske kulture, nauke i sporta

2. Legat za decu. Edukacija mladih generacija o srpskoj istoriji i kulturi na savremen i zabavan način

3. Upoznaj svoje poreklo. Upoznavanje obeležja i potencijala Srbije po opštinama

4. Da se ne zaboravi. Prikupljanje zanimljivih istorijskih elektronskih artifakata, fotografija i članaka sačuvanih od strane građana.

5. Udruženje Srpski Legat. Objedinjavanje i umrežavanje svih učesnika u procesu oživljavanja kulturnog, istorijskog i tradicionog nasleđa sa ciljem reanimacije tradicionalnih vrednosti, proizvoda i zanata.

Srpski velikani

Ova strateška oblast ima za cilj da afirmiše ljude koji su doprineli srpskoj kulturi, umetnosti, nauci i sportu i da sačuvamo uspomenu na njihov život i rad.

Zašto se bavimo ovim problemom? U prethodnih dvadesetak godina svedoci smo vladavine uvoznih instant sadržaja sumnjivog kvaliteta u svakom smislu i potiskivanja pravih pozitivnih, tradicionalnih, ljudskih i porodičnih vrednosti i kvaliteta iz svakodnevnog života građana Srbije. Podsećanje i promovisanje rada ljudi koji su svojim svakodnevnim životom vršili pozitivan uticaj na kulturu, umetnost, nauku i sport Srbije želimo da podsetimo na značaj rada svakog pojedinca. Na taj način želimo da sačuvamo od zaborava i prenesemo poruku da društvo pamti i ceni takve doprinose svom razvoju.

Šta želimo da postignemo? Cilj Fondacije Srpski Legat je da isticanjem pozitivnih primera pojedinaca inspirišemo sadašnje i buduće generacije građana Srbije na akciju, da svako od nas da svoj doprinos razvoju Srbije u domenu svog rada i da svojim načinom življenja i ponašanja svako od nas stvara sliku o Srbiji u svetu.

Kako planiramo da to postignemo? Uticanje na svest je dugoročan proces i Fondacija je svesna da je isticanje pozitivnih primera samo jedan od načina da pospešimo proces preuzimanja odgovornosti svakog pojedinca za razvoj društva. Medijskom kampanjom kroz izdavačke projekte i produkciju dokumentarnih filmova želimo da sačuvamo uspomenu na izuzetne ljude i da inspirišemo građane podsećajući ih na to šta su srpski velikani pružili Srbiji i svetu.

Programi/projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

1. Serijal knjiga i dokumentarnih filmova o ličnostima koje su obeležile srpsku kulturu, umetnost, nauku i sport. Knjige i dokumentarni filmovi su koncipirani tako što su intervjuisane ličnosti koje su blisko poznavale velikane i koje opisuju živote srpski velikana iz perspektive nekoga na koga su uticale svojim primerom, želimo da prikažemo velike umetnike, naučnike, sportiste, ljude koji su obeležili određeni period srpske baštine na način koji je blizak svakom građaninu Srbije. U pripremi je trenutno knjiga i dokumentarni film o glumici Radmili Savićević. Početa paralelno još dva projekta koja će biti naknadno najavljena.

TRAGOVIMA VELIKANA – prva svedočanstva

Legat za decu

Ova strateška oblast odnosi se na unapređenje znanja najmlađih generacija o istoriji i kulturi Srbije i posvećena je razvijanju pozitivnih vrednosti u duhu srpske tradicije.

Zašto se bavimo ovim problemom? Usled promena nastalih tokom tranzicije 90-ih godina došlo je do pogoršanja stanja u kulturi i nažalost, svedoci smo vladavine uvoza instant proizvoda koji se ne mogu nazvati tako ali nominalno spadaju u sadržaje kojima se degradira kultura i promovišu modeli vrednosti koji nisu, gde se najmlađima prezentiraju nasilje, nerad i nemoral kao ispravni, sve u cilju povećanja profita, zaboravljajući svesno da to nije u duhu sa srpskom tradicijom i kulturom, i da to nisu vrednosti kojima se ponosi razvijeno društvo. Mladi, kao individue sa neformiranim sistemom vrednosti su najviše izloženi štetnom uticaju, i posledica ovakvog stanja u kulturi i društvu u Srbiji je sve veći broj mladih ljudi nespremnih da preuzmu odgovornost za svoj život i nisu svesni sopstvenog uticaja na stanje u društvu. Izvesno je da su prethodne decenije donele sa sobom kontinuiranu degradaciju sistema vrednosti, kao i zapanjujući nedostatak odgovornosti, na ličnom, porodičnom, nacionalnom i državnom nivou. Tradicionalne srpske vrednosti su tolerantnost, briga za bližnjega, poštovanje starijih, poštovanje tradicije, nadogradnja postojećih dostignuća, promocija naših dostignuća pred drugim narodima i državama.

Šta želimo da postignemo? Cilj Fondacije je da unapredimo odrastanje najmlađih kroz promovisanje pravih pozitivnih vrednosti i da na taj način poboljšamo uslove života mladih u Srbiji.

Kako planiramo da to postignemo? Edukacija i uticaj na sistem vrednosti je dugoročan proces i Fondacija je svesna da pristup ovom problemu iziskuje široku platformu. U skladu sa svojim vrednostima Fondacija će svojim doprinosom učiniti sve da ova tema dobije pravo mesto u javnosti i uključivaće programe koji će se realizovati u saradnji sa kompanijama, medijske kampanje, programe koji podrazumevaju podršku obrazovnim ustanovama, formalnim i neformalnim udruženjima mladih u Srbiji.

Programi/projekti koji su u toku u ovoj oblasti:

1. Srpske poslovice za decu je komplet knjiga za decu uzrasta od 5 do 9 godina, koji kroz formu stripa, na zabavan i interaktivan način upoznaje najmlađe sa mudrošću srpskog naroda.

Upoznaj svoje poreklo

Ova strateška oblast odnosi se na edukaciju o potencijalima opština u Srbiji.

Zašto se bavimo ovim problemom? Svaka od 150 opština Srbije ima svoj udeo u privrednom i društvenom prosperitetu Srbije. Nažalost, javnost nije upoznata kojim sve bogatstvima raspolaže Srbija i kakvim potencijalima raspolažemo. Svaka opština ima svoja specifična obeležja istorijska, kulturološka, geografska, etnografska, demografska, privredna, i ostala obeležja. Te specifičnosti se ne komuniciraju u pravoj meri, a te specifičnosti su pravi izvor pokretačke snage ka prosperitetu i privrednom i društvenom.

Šta želimo da postignemo? Fondacija Srpski Legat ima za cilj da promoviše potencijale opština kako bismo inspirisali ponos građana tih opština na sredinu u kojoj žive, inicijativu da daju svoj doprinos razvoju sada i da upoznamo građane drugih opština sa time čime sve raspolažemo i koje sve mogućnosti imamo za razvoj. Svaka od opština ima svoje svetle primere u istoriji kada je ostvarivala svoj potencijal. Želimo da ukažemo na taj potencijal i da podsećanjem na sve snage i mogućnosti koje ima svaka opština pospešimo razvoj opština sada i saradnju opština na različitim projektima.

Kako planiramo da to postignemo? Sumiranjem podataka istorijskih, geografskih, demografskih, kulturoloških, etnografskih, privrednih i svih ostalih interesantnih činjenica o opštinama i prezentovanjem na jedan primamljiv, interesantan način želimo da podsetimo i ukažemo na potencijale. Kompleksnost prikupljanja i obrade podataka podrazumeva saradnju sa različitim institucijama: Zavod za statistiku Srbije, muzeji, arhive gradova, lokalna uprava, kompanije i pojedinci. Posebna pažnja će biti posvećena prezentaciji podataka.

Programi/projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

1. Promotivni panoi opština. U svakoj opštini će biti kreirani panoi sa interesantnim činjenicama o opštini.

2. Prezentacija opština. Panoi sa interesantnim činjenicama će biti izloženi i u drugim opštinama kako bi se i građani drugih opština upoznali sa interesantnim činjenicama.

3. Prezentacija opština na web sajtu Fondacije Srpski Legat.

4. Promocija interesantnih činjenica o opštinama kroz druge digitalne kanale komunikacije kao što su: Facebook, Twitter i drugi.

5. Promocija prezentacija kroz „klasične„ medije kao što su: Televizija, Radio, dnevne novine i drugo.

Da se ne zaboravi

Ova strateška oblast odnosi se na prikupljanje zanimljivih istorijskih elektronskih artifakata, fotografija i članaka sačuvanih od strane građana.

Zašto se bavimo ovim problemom? Istorija kao društvena i humanistička nauka se bavi proučavanjem ljudske prošlosti na osnovu pouzdanih dokaza do kojih se dolazi proučavanjem istorijskih izvora. Pravu istoriju naroda čine priče pojedinaca i njihova perspektiva i doživljaj istorije. Mnogo istorijskih činjenica je sačuvano u porodičnim albumima i pričama starijih članova porodice. Najčešće su to prave priče o našoj istoriji koje pokreću emociju. A emocija je najveći motivator u životu svakog pojedinca i društva.

Šta želimo da postignemo? Fondacija Srpski Legat ima za cilj da sačuva od zaborava tu vrstu istorijskih činjenica, koje se retko prezentuju, a najbolje podsećaju na nacionalne vrednosti. Samo čovek koji je ponosan na istoriju svog naroda može biti i građanin sveta koji poštuje druge narode i njihovu istoriju i kulturu. Izgradnja svesti o sebi dozvoljava toleranciju i prihvatanje drugih u najpozitivnijem smislu.

Kako planiramo da to postignemo? Formiranjem elektronske arhive kojoj može pristupiti svaki građanin, da sadržajima iz svojih porodičnih albuma i pričanjem istorije svoje porodice obogati činjenice o istoriji našeg naroda i naroda koji su živeli i žive u Srbiji. Želimo da pokrenemo građane da ispričaju svoju istoriju i istoriju svojih porodica ali i istoriju srpske dijaspore i istoriju porodica svih naroda koji su živeli i žive na teritoriji Srbije i/ili sebe smatraju Srbima.

Programi/projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

1. WEB portal „Da se ne zaboravi“. Elektronska arhiva artifakata sakupljenih od strane građana.

2. Sajt Srpski Legat i kolumna sa kulturno-istorijskim člancima.

3. Katalog/rečnici srpske tradicije, kulture, jezika i istorije

Udruženje „Srpski Legat“

Ova strateška oblast odnosi se na „mobilizaciju“ institucija, udruženja i pojedinaca na kulturno-istorijsku razmenu znanja i podsticanje zanata i proizvodnje tradicionalnih proizvoda radi podizanja svesti i objedinjavanja resursa u ovim oblastima

Zašto se bavimo ovim problemom? Svaka od 150 opština Srbije ima svoj udeo u privrednom i društvenom prosperitetu Srbije. Nažalost, saradnja i komunikacija među institucijama, udruženjima, zanatlijama, poljoprivrednim domaćinstvima i javnošću(građanima) nije velika i samim tim svi su okrenuti isključivo sami sebi i državi kao centralnom regulatornom i finansijskom organu. Rad u oblasti kulture i istorijskog istraživanja je zanemarljiv prema potencijalu koji Srbija sa svojom kulturom, istorijom i artefaktima raspolaže. Svaka opština ima svoje institucije i udruženja koje se bave istorijom, kulturom etnografijom, demografijom, privredom i ostalim oblastima društvenih obeležja. Takođe imamo pojedince koji su nosioci znanja koji su svojim životnim vekom ograničeni i često svoja znanja ne prenesu novim pokoljenjima. Te institucije na lokalu i jesu pravi izvor pokretačke snage ka privrednom i društvenom prosperitetu.

Šta želimo da postignemo? Fondacija Srpski Legat želi da mobilizuje i objedini resurse unutar opština na teritoriji Srbije. Zajedničkim radom kulturno-istorijski, obrazovnih institucija uključujući i udruženja i znanja pojedinaca mogu će je napraviti velike pomake u naučno-istraživačkom radu i privrednom rastu opštine i samim tim osvestiti i motivisati kako zaposlene, tako i društvo da razvija svoju kulturu i tradicionalne proizvode. Objedinjavanjem snage i mogućnosti koje ima svaka opština želimo da pospešimo razvoj opština i saradnju svih učesnika i prenesemo društvu pozitivna iskustva i potrebna znanja za sve koji žele time da se bave.

Kako planiramo da to postignemo? Fondacija Srpski Legat želi da kreira platformu koja bi objedinila resurse unutar opština na teritoriji Srbije(objedinjavajući kulturno-istorijske institucije, udruženja, zanatlije, poljoprivredna domaćinstva i pojedince) dajući im instrument za komunikaciju i u isto vreme organizujući konferencije, seminare i povezivanjem sa drugim državnim i međunarodnim institucijama koje mogu da budu korisne radi realizovanja opšteg cilja. Time samim moguće je omogućiti finansijsku, tehnološku, pravnu i metodološku platformu kroz koje je moguće realizovati interese koji su formirani unutar projekata.

Programi/projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

1. Web portal „Srpski Legat“.

2. Klub Srpski Legat gde će interesne grupe moći da razmenjuju iskustva

3. Formiranje komiteta na specijalizovane teme

4. Tematske večeri

5. Konferencije

6. Promocija tematskih delatnosti radi informisanosti stanovništva gde mogu da se obrate za opredeljenu tematiku.

Print Friendly, PDF & Email